Naše usluge

Fotogrametrija

Fotogrametrija je grana geodezije koja koristi optičke snimke, poput fotografija, za merenje i interpretaciju prostornih podataka. Ova tehnika pruža precizne informacije o položaju, visini i obliku objekata na Zemlji. Široko se primenjuje u kartografiji, urbanom planiranju i drugim oblastima gde su precizni prostorni podaci ključni.

  • Photogrammetry2
  • 1 1
  • Photogrammetry4.png

Fotogrametrija iz vazduha

Primena fotogrametrije iz vazduha putem bespilotnih letelica omogućava efikasno i precizno prikupljanje prostornih podataka na velikim površinama, čime postaje nezamenljiva za aplikacije kao što su kartografija, prostorno planiranje i zaštita životne sredine.

Digitalna fotogrametrija iz vazduha obuhvata sledeće:

  • Aerotrijangulacia: Ustanovljavanje veza između sistema koordinata slika i projekcija na tlu.
  • Generisanje DEM i DTM: Kreiranje digitalnih modela terena i digitalnih modela visina
  • Generisanje digitalnih ortofoto-slika: Proizvodnja preciznih, merljivih slika objekata.
  • Mozaikovanje digitalnih slika: Povezivanje susednih slika radi stvaranja izvanrednog krajnjeg rezultata.

Blisko-predmetna fotogrametrija

Prikupljanje prostornih informacija o objektima sa kratke udaljenosti, obično sa zemlje. Ovo je idealno za projekte fasada zgrada, zaštite spomenika kulture i značajnih objekata.

Fotogrametrija satelitskih snimaka

Fotogrametrija satelitskih slika koristi podatke o daljinskom posmatranju sa satelita kako bi izvukla dragocene prostorne informacije, na taj način olaksano je koriscenje u aplikacijama kao što su topografsko mapiranje, hidrološko mapiranje,digitalno modeliranje terena, ortofoto-slike i druge aplikacije.

Ukoliko želite da saznate više o našim servisima, prezmite Geotaur brošuru klikom na dugme ispod.

Naše usluge

Usluge koje nudimo

TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA PROCESSING 03R
Terestričko lasersko skeniranje i obrada podataka

Tehnologija laserskog skeniranja obezbeđuje brz i isplativ metod za dobijanje preciznijih i veoma detaljnih 3D modela potrebnih objekata.

3DMAPPING TOPODATA ANALYSIS 00R
3D Mapiranje i Topografska Analiza Podataka
 

Naša stručnost ogleda se u sposobnosti transformacije kompleksnih podataka dobijenih LiDAR tehnologijom u vizualno impresivne 3D karte prilagođene različitim industrijama.

3d modeling bim slide

3D modelovanja i BIM

Koristeći različite tipove softvera Geotaur može kreirati inteligentne BIM 3D modele sa određenim nivoom detalja, od LOD 100 do LOD 400.

Potrebna vam je pomoć?

Uživamo u profesionalnim izazovima i uvereni smo da ćemo pronaći najbolje rešenje za naše klijente.