Vertikalna i kosa fotogrametrija

Primeri projekata

Zadatak digitalne fotogrametrije jeste uspostavljanje geometrijske veze izmedju stvarnih objekata i digitalnih fotografija. Iz ove veze moguće je potpuno rekonstruisati 3D prostor obuhvaćen samim fotografijama.

Možemo razlikovati tri glavne oblasti fotogrametrije:

Bliskopredmetna fotogrametrija podrazumeva prikupljanje prostornih podataka o objektima, sa fotografija načinjenih sa relativno bliskih udaljenosti od samog predmeta fotografisanja i uglavnom sa zemlje. Ovo se obično koristi za fasade objekata, spomenika kulture itd.

Aerofotogrametrija se odnosi na prikupljanje prostornih podataka većih objekata i otvorenih površi kamerom koja se nalazi na letelici. Ovaj vid fotogrametrije obuhvata sledeće procese:

  • Aerotriangulacijaje proces uspostavljanja veze između koordinatnih sistema pojedinačnih fotografija i koordinatnog sistema na terenu.
  • Generisanje DEM-a i DMT-a - produkcija digitalnog modela površi i digitalnog modela terena i priprema za buduće korišćenje
  • Generisanje ortofoto slika - kreiranje "merljivih" slika oslobođenih uticaja centralne projekcije.
  • Mozaikovanje slika - uklapanje susednih slika u jednu veću ortofoto sliku uzimajući u obzir radiometrijska svojstva pojedinačnih slika na preklopima

Obrada satelitskih snimaka

GEOTAUR je u potpunosti osposobljen za obradu satelitskih snimaka u cilju dobijanja topografskih karti, hidroloških mapa, digitalnih modela terena, ortofoto slika, itd.

Video galerija

Da saznate više o našim servisima, preuzmite Geotaur brošuru

Servisi