Konvencionalna geodezija

Primeri projekata

GEOTAUR, pored usluga vezanih za metode daljinske detekcije, nudi i usluge klasičnog geodetskog premera. Aktivnosti u okviru ovog tipa premera možemo podeliti na sledeće celine:

Topografski premer

Podrazumeva korišćenje najsavremenije geodetske opreme u cilju prikupljanja podataka neophodnih za izradu topografskih podloga različitih razmera i namena

Geodezija u građevinarstvu

Obično, ovaj vid geodezije vezuje se za infrastrukturne objekte kao što su putevi, pruge, zgrade, brane i drugi. Pružamo geodetske usluge u svima fazama izvođenja projekata, neke od njih su: snimanje postojećeg stanja, iskolčavanje elementa za obeležavanje, utvrđivanje vertikalnosti i horizontalnosti, snimanje izvedenih objekata, itd.

Monitoring i deformaciona merenja

Sistematska merenja u cilju praćenja promena u obliku i veličini objekata od interesa. Neki od najčešćih parametera koje možemo dobiti iz merenja jesu rotacija, translacija, nagnutost, uvijanje. Kako bi se utvrdilo da li dobijeni parametri izlaze van predviđenih okvira, na izvedena merenja moraju se primeniti statistički testovi.

Katastarski premer

Za privatne posede može se vezati dosta administrativnih i drugih problema čiji su uzroci najčešće neažurnost podataka i greške u prethodnim merenjima. Jedan od uobičajenih zadataka ovog tipa premera jeste identifikacija privatnih poseda na terenu. Geotaur može analizirati dokumenta i planove pripremljene od strane advokata, inženjera, geodetskih stručnjaka, i pomoći vam da identifikujete/podelite/grupišete svoje posede.

Geodezija u rudarstvu i energetici

Za ovu katergoriju geodetskih radova podrazumeva određivanje zapremina raznih materijala, iskopa, nasipa, rudarskih ležišta, deponija, itd. Geotaur poseduje značajno iskustvo u proračunima količina, i prezentaciji rezultata u vidu podužnih i poprečnih profila, alfanumeričkih tabela, dijagrama, mapa sa predstavljenim lokacijama za iskope i nasipe, grafika, itd.

Video galerija

Da saznate više o našim servisima, preuzmite Geotaur brošuru

Servisi